Hit enter to search or ESC to close

De belastingaftrek van uw lijfrentepremie wordt vanaf 2023 verruimd

Jeroen Boers

Vanaf 2023 wordt de aftrek van uw lijfrentepremie verruimd

In de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is opgenomen dat de fiscale aftrekmogelijkheden voor lijfrente (3e pijler pensioen) ongeveer gelijk zal worden getrokken met (2e pijler) pensioen. Dat betekent in de praktijk een verruiming van de aftrekbaarheid van de premie/inleg van lijfrente.

Let op: deze wet is op de dag van schrijven van dit artikel (1 december 2022) nog niet aangenomen; dat betekent dat er nog zaken kunnen wijzigen. De bedoeling is dat de Wtp per 1 juli 2023 van kracht zal worden. Een deel van de wet, namelijk de fiscale regels rondom de lijfrente-aftrek, zal terugwerkende kracht hebben naar 1 januari 2023.

Verruiming van de hoogte van de aftrek (jaarruimte)

In de huidige regels wordt de jaarruimte berekend als 13,3% maal de premiegrondslag; daar vanaf gaat de FOR-toename en de pensioenaangroei maal 6,27. Hierbij dient gerekend te worden met de inkomens- en pensioengegevens van het voorafgaande jaar. Dus om de jaarruimte van 2022 te berekenen moet gebruik worden gemaakt van het inkomen en de pensioenaangroei (factor A) van 2021. De maximale premiegrondslag bedraagt € 102.029 in 2022.

Vanaf 2023 zal de jaarruimte worden verruimd. Het percentage 13,3% zal worden vervangen door 30%. De berekeningsmethode van de premiegrondslag zal niet wijzigen, maar die zal net als in 2022 wel worden gemaximeerd.

De Fiscale OudedagsReserve (FOR) zal vanaf 2023 niet meer verder mogen toenemen (FOR-stand wordt dus feitelijk bevroren).

Voor het bepalen van de pensioenaangroei zullen 2 methodes worden gebruikt:

  1. als het een beschikbare premieregeling betreft: de pensioenaangroei is dan de som van de in het betreffende jaar betaalde premies voor het ouderdomspensioen incl. het nabestaandenpensioen na pensioendatum
  2. als het een middelloon of een eindloonregeling betreft: hier blijft vooralsnog de rekenmethode als huidig ongewijzigd maar zal een overgangsregeling gaan gelden. Hoe die er uit gaat zien is momenteel nog niet bekend.

Vanaf 2024 zal echter de bepaling van de premiegrondslag iets anders worden. De premiegrondslag is de uitkomst van het bruto jaarinkomen minus de lijfrentefranchise. Deze franchise zal vanaf 2024 worden gelijkgetrokken aan de AOW-franchise van 2e pijler pensioen. De AOW-franchise is hoger dan de lijfrentefranchise; dit resulteert dan ook in een lagere premiegrondslag.

Verlenging van de periode waarin niet gebruikte jaarruimte kan worden ingehaald

Op dit moment kan niet gebruikte jaarruimte worden “ingehaald”. Deze inhaalperiode (ook wel “inhaalruimte” of “reserveringsruimte” genoemd) bedraagt nu 7 jaar maar zal vanaf 2023 verlengd worden naar 10 jaar. Dat betekent dat een niet-gebruikte jaarruimte uit 2013 niet kan worden ingehaald in 2022 maar wel in 2023.

Verhoging van de maximale inhaalruimte

De inhaalruimte is in de huidige belastingregels aan een maximum gebonden. In 2022 is deze inhaalruimte het laagste bedrag van:

  • 17% van de premiegrondslag
  • € 7.587  (wie aan het begin van het belastingjaar maximaal 10 jaar voor zijn AOW-leeftijd zit is dit € 14.978)

In 2023 zal er één maximum bedrag worden gehanteerd van € 38.000; dit maximum geldt dus voor iedereen die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Verlenging leeftijdsgrens naar AOW-leeftijd plus 5 jaar

Er kan in de huidige wetgeving alleen gebruik gemaakt worden van jaarruimte als de belastingplichtige nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. In de nieuwe regels vanaf 2023 wordt dit met 5 jaar verruimd naar de AOW-leeftijd plus 5 jaar. Uw AOW-leeftijd kunt u opzoeken op de website van de Sociale VerzekeringsBank (SVB).

Het jaar 2023 biedt dus ruimere mogelijkheden voor belastingvoordeel

Heeft u een flink pensioentekort opgebouwd in de laatste 10 jaar en heeft u voldoende financiële middelen? Dan kunt u in 2023 mooi gebruik maken van de verruiming van de lijfrenteregels.

Mocht u hierover meer informatie of nader advies willen, neem dan contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant